มช.จับมือ 5 สถาบัน สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย

มช.จับมือ 5 สถาบัน สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (ผู้ช่วยอธิการบดี), รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ (ผู้ช่วยอธิการบดี) และ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (7th AUN-HPN International Advisory Committee Meeting) และการประชุมวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับนานาชาติ (3rd AUN International Health Promotion Conference)

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชม่อน จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของการดูแลสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาและบุคลากร (CMU Mental Health Center) โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย (ผู้ช่วยอธิการบดี)

และได้จัดนิทรรศการแนะนำ CMU Mental Health Center โดยมี หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล เป็นผู้นำเสนอนิทรรศการแก่ผู้เข้าร่วม

มช.จับมือ 5 สถาบัน สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai University Network for Health Promotion (TUN-HPN)) โดยผู้แทนมหาวิทยาลัย อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (ผู้ช่วยอธิการบดี)

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยมหิดล 2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.มหาวิทยาลัยบูรพา 4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน นำกรอบแนวทางมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพไปปฏิบัติให้ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยสมาชิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลไม่เพียงแต่ด้านการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพรางกายและจิตใจ สะท้อนจากโครงการต่าง ๆ

อาทิ กิจกรรม Workshop ประจำเดือน “การจัดการภาวะอ้วน” “การลด ละ เลิกสุรา” “การลด ละ เลิก บุหรี่” Workshop ทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างง่าย เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ themcnannyagency.com

แทงบอล

Releated